boom-yoyo-venusiny-kulicky-set-2v1-ruzovy-img-BOM00081-fd-3