boom-yoyo-venusiny-kulicky-set-2v1-fialovy-img-BOM00083-fd-3